Vilniaus Universitetas

Taikomoji kalbotyra

Taikomosios kalbotyros magistrantų baigiamųjų darbų vertinimas

Kriterijai

 1. Nagrinėjamų taikomosios kalbotyros klausimų aktualumas ir naujumas.
 2. Iškelto tikslo, uždavinių, hipotezių tikslingumas.
 3. Naudotos teorinės literatūros (keliomis kalbomis) naujumas, tikslingumas, tinkamas pateikimas.
 4. Pasirinktų tyrimo metodų tinkamumas.
 5. Atliktų tyrimų lygis, jų patikimumas, dalykinių klaidų nebuvimas. Galimybė atlikto tyrimo pagrindu parengti publikaciją.
 6. Išvadų ir rekomendacijų pagrįstumas.
 7. Darbo kalbos taisyklingumas, stiliaus tinkamumas.
 8. Darbo struktūros ir įforminimo tinkamumas, tvarkingumas.
 9. Darbo pristatymo gynimo metu tinkamumas, atsakymų į klausimus pagrįstumas, mokėjimas diskutuoti.
 10. Tinkamų gebėjimų: taikyti žinias, apibrėžti, aprašyti, aiškinti, analizuoti, apibendrinti, interpretuoti, klasifikuoti, pagrįsti, priešinti, sintetinti, vertinti – atskleidimas.

Darbas įvertinamas puikiai (10), kai:

 • nagrinėjami aktualūs ir nauji taikomosios kalbotyros klausimai;
 • tinkamai iškeltas tikslas, suformuluoti uždaviniai, tikslingos hipotezės;
 • tikslingai naudota nauja teorinė literatūra keliomis kalbomis, kuri tinkamai aptarta ir pateikta;
 • pasirinkti tinkami tyrimo metodai;
 • tyrimas atliktas tinkamai, išsamiai, originaliai, yra patikimas, dalykinių klaidų nėra; darbo pagrindu gali būti parengta mokslinė ar mokslo populiarinimo publikacija;
 • išvados ir rekomendacijos pagrįstos;
 • darbas parašytas taisyklinga kalba, moksliniu stiliumi;
 • darbo struktūra ir įforminimas tinkami, darbas tvarkingas;
 • darbas gynimo metu pristatytas tinkamai, atsakymai į klausimus pagrįsti, mokama argumentuotai diskutuoti;
 • atskleisti tinkamo lygio gebėjimai: taikyti žinias, apibrėžti, aprašyti, aiškinti, analizuoti, apibendrinti, interpretuoti, klasifikuoti, pagrįsti, priešinti, sintetinti, vertinti.

Darbas įvertinamas labai gerai (9), kai:

 • nagrinėjami aktualūs ir nauji taikomosios kalbotyros klausimai;
 • tinkamai iškeltas tikslas, suformuluoti uždaviniai, tikslingos hipotezės;
 • tikslingai naudota nauja teorinė literatūra keliomis kalbomis, kuri tinkamai aptarta ir pateikta;
 • pasirinkti tinkami tyrimo metodai;
 • tyrimas atliktas tinkamai, yra patikimas, dalykinių klaidų nėra; darbo pagrindu gali būti parengta publikacija, tačiau reikalingi papildymai.
 • išvados ir rekomendacijos pagrįstos;
 • darbas parašytas taisyklinga kalba, moksliniu stiliumi;
 • darbo struktūra ir įforminimas tinkami, darbas tvarkingas;
 • darbas gynimo metu pristatytas tinkamai, atsakymai į klausimus pagrįsti, mokama argumentuotai diskutuoti;
 • atskleisti tinkamo lygio gebėjimai: taikyti žinias, apibrėžti, aprašyti, aiškinti, analizuoti, apibendrinti, interpretuoti, klasifikuoti, pagrįsti, priešinti, sintetinti, vertinti.

Darbas įvertinamas gerai (8), kai:

 • nagrinėjami aktualūs ir nauji taikomosios kalbotyros klausimai;
 • tinkamai iškeltas tikslas, suformuluoti uždaviniai, tikslingos hipotezės;
 • tikslingai naudota nauja teorinė literatūra keliomis kalbomis, kuri tinkamai aptarta ir pateikta; pasitaiko neesminių trūkumų;
 • pasirinkti tinkami tyrimo metodai;
 • tyrimas atliktas tinkamai, yra patikimas, dalykinių klaidų nėra; pasitaiko neesminių trūkumų;
 • išvados ir rekomendacijos pagrįstos;
 • darbas parašytas taisyklinga kalba, tačiau pasitaiko korektūros klaidų, stilius mokslinis;
 • darbo struktūra ir įforminimas tinkami, darbas tvarkingas;
 • darbas gynimo metu pristatytas tinkamai, atsakymai į klausimus pagrįsti;
 • atskleisti tinkamo lygio gebėjimai: taikyti žinias, apibrėžti, aprašyti, aiškinti, analizuoti, apibendrinti, klasifikuoti, pagrįsti, priešinti, sintetinti.

Darbas įvertinamas pakankamai (7), kai:

 • nagrinėjami aktualūs taikomosios kalbotyros klausimai;
 • tinkamai iškeltas tikslas, tačiau netinkamai suformuluoti kai kurie uždaviniai arba netikslingos hipotezės;
 • naudota nenauja teorinė literatūra viena kalba; literatūra aptarta ar pateikta ne visai tinkamai;
 • pasirinktas ne tinkamiausias tyrimo metodas;
 • iš esmės tyrimas atliktas, tačiau yra klaidų; pateiktas labiau aprašomasis, o ne analitinis darbas; tyrimą reikėtų plėtoti;
 • išvados iš esmės atitinka keltus tikslus ir uždavinius;
 • darbas iš esmės parašytas taisyklinga kalba, tačiau pasitaiko korektūros klaidų, stiliaus netikslumų;
 • darbo struktūra ir įforminimas turi trūkumų, darbas nėra visiškai tvarkingas;
 • darbo pristatymas gynimo metu turi trūkumų, atsakymai į klausimus ne visada pagrįsti;
 • atskleisti tinkamo lygio gebėjimai: taikyti žinias, apibrėžti, aprašyti, aiškinti, analizuoti, apibendrinti, klasifikuoti.

Darbas įvertinamas patenkinamai (6), kai:

 • nagrinėjami taikomosios kalbotyros klausimai;
 • kelia abejonių iškeltas tikslas arba kai kurie uždaviniai neatitinka tikslų, netikslingos hipotezės;
 • naudota nenauja ar ne visada tinkama teorinė literatūra viena kalba arba literatūra aptarta ar pateikta ne visai tinkamai; teorinė literatūra menkai susijusi su tyrimu;
 • pasirinktas ne tinkamiausias tyrimo metodas;
 • tyrimas atliktas, tačiau yra klaidų, ne visi tikslai ir uždaviniai įgyvendinti arba įgyvendinti tik iš dalies; darbas aprašomasis, o ne analitinis;
 • išvados nevisiškai atitinka keltus tikslus ir uždavinius;
 • darbo kalba nėra tvarkinga, stilius nemokslinis;
 • darbo struktūra nenuosekli, įforminimas turi trūkumų, darbas nėra tvarkingas;
 • darbo pristatymas gynimo metu turi didesnių trūkumų, atsakoma ne į visus klausimus;
 • atskleisti tinkamo lygio gebėjimai: taikyti žinias, apibrėžti, aprašyti, aiškinti, apibendrinti.

Darbas įvertinamas silpnai (5), kai:

 • matyti pastangos nagrinėti taikomosios kalbotyros klausimus;
 • nevisai tinkamai iškeltas tikslas, netikslingi kai kurie uždaviniai, netinkamos hipotezės;
 • naudota nepakankama nauja ar ne visada tinkama teorinė literatūra viena kalba, literatūra atpasakojama, o ne aptariama, pateikiama netinkamai; teorinė dalis atsijusi nuo tyrimo arba neproporcingai maža;
 • tyrimo metodo pasirinkimas kelia abejonių;
 • tyrimas silpnas, bet atliktas, rezultatai pateikti, bet nepakankamai aptarti;
 • išvados neatitinka tikslų ir uždavinių arba menkai su jaus susijusios;
 • darbo kalba netvarkinga, stilius nemokslinis;
 • darbo struktūra nenuosekli, nesubalansuota, įforminimas turi daug trūkumų, darbas nėra tvarkingas;
 • darbo pristatymas gynimo metu nenuoseklus, nerišlus, neišsamus, negebama paaiškinti rezultatų;
 • atskleisti tinkamo lygio gebėjimai: taikyti žinias, apibrėžti, aprašyti.

Darbas įvertinamas blogai (4), kai:

 • pastangos nagrinėti pasirinktus taikomosios kalbotyros klausimus nevaisingos;
 • netinkamai iškeltas tikslas ir uždaviniai, netinkamos hipotezės;
 • naudota netinkama teorinė literatūra, kuri tik lakoniškai atpasakojama, literatūros per mažai; ji pateikiama netinkamai; teorinė dalis atsijusi nuo tyrimo, neproporcingai maža, daug dalykinių klaidų;
 • pasirinktas netinkamas tyrimo metodas;
 • tyrimas neatliktas arba atliktas netinkamai, o rezultatai kelia abejonių, jie menkai aprašyti;
 • išvados neatitinka tikslų ir uždavinių, yra nepagrįstos;
 • darbo kalba netvarkinga, stilius nemokslinis;
 • darbo struktūra nenuosekli, nesubalansuota, įforminimas turi daug trūkumų, darbas nėra tvarkingas;
 • darbo pristatymas gynimo metu nenuoseklus, nerišlus, neišsamus, negebama atsakyti į klausimus arba atsakymai yra nelogiški.
 • neatskleisti tinkamo lygio gebėjimai taikyti žinias, apibrėžti, aprašyti.
 • Pastebėta kompiliacija arba plagiatas.
Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS