Vilniaus Universitetas

Lituanistinių studijų katedra

Veikla

Lituanistinių studijų katedra dirba mokslinį tiriamąjį, taikomąjį ir pedagoginį darbą.

Pedagoginė veikla

Pedagoginio darbo tikslai:

  • Įgyvendinti taikomosios kalbotyros magistro studijų programą, dėstyti taikomosios kalbotyros dalykus: taikomąją kalbotyrą, sociolingvistiką, psicholingvistiką, pragmatiką, diskurso analizę ir kt.
  • Pagal europinius lygius (A1, A2, B1, B2, C1 ir C2) mokyti lietuvių kalbos ir supažindinti su Lietuvos sociokultūrinėmis aktualijomis užsieniečius. Šių kursų klausytojus mokyti lietuvių kalbos gramatikos, leksikos, sakytinio ir rašytinio teksto supratimo, sakytinės ir rašytinės komunikacijos, etnokultūros ir kt.
  • Vilniaus universiteto studentams dėstyti taikomojo pobūdžio dalykus: normos teoriją ir praktiką, teksto redagavimą, retoriką, stilistiką, testavimo teoriją ir praktiką, svetimųjų kalbų dėstymo metodiką ir kt. Šių dalykų mokyti Filologijos, Chemijos, Ekonomikos, Fizikos, Gamtos, Komunikacijos, Teisės fakultetų studentus.
  • Padėti kelti mokytojų ir užsienio universitetų dėstytojų, mokančių lietuvių kalbos, kvalifikaciją. Katedros darbuotojai kviečiami skaityti paskaitų Lietuvos ir už Lietuvos ribų gyvenantiems pedagogams.

Mokslinė veikla

  • Katedros mokslo tiriamojo darbo tema – „Kalbų vartosena ir mokymas(is)“. Šio tiriamojo darbo tikslas – analizuoti realią kalbų bei jų atmainų vartoseną.
  • Mokslinė veikla atsispindi straipsniuose, monografijose, studijose, publikacijose ir kituose leidiniuose
  • Katedra rengia vadovėlius, metodinę medžiagą ir kitas mokymo priemones studentams, mokiniams, mokytojams ir dėstytojams.
  • 2007 m. vasario 5 d už taikomosios mokslinės veiklos darbą – ciklą „Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas: situacijos tyrimas, metodika ir jos taikymas (1995–2005 m.)“ Lituanistinių studijų katedros darbuotojoms Joanai Pribušauskaitei, Meilutei Ramonienei, Virginijai Stumbrienei, Loretai Vilkienei, ir Lietuvos mokslo premijų komisija skyrė 2006 m. Lietuvos mokslo (taikomieji mokslai)  premiją.

Konferencijos, projektai, dalyvavimas organizacijų veikloje

Katedra organizuoja taikomosios kalbotyros konferencijas, katedros darbuotojai dalyvauja jų mokslinių interesų srities konferencijose.

 

Katedra dalyvauja moksliniuose ir švietimo projektuose. Bendradarbiaujama ne tik su Lietuvos mokslo ir švietimo įstaigomis, bet ir su užsienio institucijomis.

 

 Lituanistinių studijų katedra yra ALTE (Europos kalbos testuotojų asociacija / Association of Language Testers in Europe) narė. Ši organizacija jungia tuos, kurie organizuoja svetimųjų kalbų testavimą. Doc. dr. Meilutė Ramonienė yra šios asociacijos Nuolatinio komiteto (Standing Committee) narė. Vadovaudamiesi ALTE nuostatomis, LSK darbuotojai sukūrė naujus valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, kalbos mokėjimo lygių, stojamosios įskaitos ir baigiamuosius metinių studijų testus.

 

Katedros darbuotojai dalyvauja Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacijos (LITAKA) veikloje.

Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS