Vilniaus Universitetas

Department

Articles

Loreta Vilkienė

 • Vilkienė L. /Kelios mintys apie gimtakalbių ir negimtakalbių rašymo gebėjimų kokybę/. Kalbų mokymas ir mokymasis daugiakultūrėje ir daugiakalbėje Europoje. VU: 2007, 226-235.
 • Vilija Salienė, Loreta Vilkienė. /Lietuvių kalba, gimtoji ir valstybinė: situacijos analizė. /Žmogus ir žodis: svetimosios kalbos. Vilnius: VPU leidykla, 2006, t. 8,  nr. 3, p. 74–80.
 • Vilkienė L. /Lietuvių kalba – gimtoji ir negimtoji mokykloje. Ar galima suvienodėti? /Kalbotyra, 2006, nr. 56 (3), 156 – 163 p.
 • Linkevičienė N., Vilkienė L. /Dar kartą sintaksinės pilnaties ir pastraipos santykių klausimu. /Žmogus ir žodis. Vilnius, 2005, t. 7, nr. 1, 13-17 p.
 • Vilkienė L. /ONENESS/ – /naujas požiūris į rečiau vartojamų kalbų mokymą/. Innovation and Tradition in Contemporary Language Studies. VU, 2005.
 • Vilkienė L., Tvorčeskaja ličnostj glazami učenika i učitelia. – Radoša personiba, T. 3. Riga: Izdevnieciba RaKa, 2003, 67–75.
 • Vilkienė L., Kas naujo lietuvių (valstybinės) kalbos egzamino padangėje // Gimtasis žodis. 2001/11, p. 29-31.
 • Vilkienė L., Formalioji dialogo vienetų klasifikacija // Kalbotyra. 2000, nr. 48(1)–49(1), p. 143-156.
 • Vilkienė L., Žvilgsnis į rašytinio dialogo remarkas ir replikas // Teksto analizė ir interpretacija. Tarptautinės konferencijos pranešimai. Šiaulių universitetas. 1998, p. 128–131.
 • Vilkienė L., Dialogo adresantas ir adresatas // Kalbotyra.1998, nr. 47(1), p. 153–164.
 • Vilkienė L., Dialogas gramatikos pamokose, mokant lietuvių kalbos kaip negimtosios // Gimtasis žodis. 1996, nr. 3, p. 39 – 47.
 • Kaladytė V.Vilkienė L., „Pasvarstymai apie lietuvių kalbos (valstybinės) rašymo užduotį“. „Gimtasis žodis“, Nr. 11.

Meilutė Ramonienė

 • Ramonienė M. Vilniaus gyventojų kalbinis elgesys, /Prace bałtystyczne 4: język, literatura, kultura/, Warszawa: Uniwersytet Warszawski wydział polonistyki, 2009, p. 71-81. ISBN 83-89663-52-X.
 • Hogan-Brun, G., U. Ozolins, M. Ramoniene & M. Rannut, Language Policies and Practices in the Baltic States. Polity series of /'Current Issues in Language Planning/' 2007, 8: 4. Multilingual Matters, Clevedon.
 • Ramonienė M. Language Planning and Personal Naming in Lithuania, /Current Issues in Language Planning/, Vol. 8: 3, 2007, Multilingual Matters, ISSN 1466-4208, 422-436.
 • Ramonienė M. Lithuanian Language Situation, in Encyclopedia of Language and Linguistics. Ed. Keith Brown. Oxford: ELSEVIER. 2006. Vol.7. P.280-281.
 • Ramonienė M. Teaching Lithuanian as a Second/Foreign Language: Current Practices, in Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 2, Estonian Papers in Applied Linguistics 2, Tallin, 2006, 219-230.
 • Ramonienė M., Rečiau mokomos kalbos: nuotolinės studijos in: Rečiau vartojamų kalbų mokymo/si patirtis daugiakultūrėje ir daugiatautėje Europoje, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004, p. 151-153.
 • Hogan-Brun, G., Ramonienė M., Changing Levels of Bilingualism across the Baltic, Bilingual Education and Bilingualism, Vol 7:1, 2004, 62-77.
 • Ramonienė M., Naujosios technologijos ir sociokultūrinis: lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas in Tauta ir kalba: šiuolaikiniai sociolingvistinio ugdymo aspektai, Tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2004, Kaunas: Technologija, p. 175-176.Ramonienė M., Kintantis mokytojo vaidmuo ir mokymosi aplinka in: Kalbų vaidmuo Europos integracijos procese, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2002.
 • Ramonienė M., Tarpkultūrinė komunikacija ir lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas(is). Tarpdisciplininiai ryšiai lituanistikoje, Vilnius, 1999, p. 123-132.
 • Ramonienė M., Lietuvių kalbos kaip svetimosios dėstymo naujovės, in: Lituanistika pasaulyje šiandien: darbai ir problemos, Vilnius, 1998, p. 40 - 47.
 • Ramonienė M., Dar kartą apie lietuvių kalbos “slenkstį”, Gimtasis žodis, 1997, Nr.4, 5, p. 40-45; Nr.6, p.35-41.
 • Ramonienė M., Kaip peržengsime Lietuvių kalbos “slenkstį” , Gimtasis žodis, 1996, Nr.10.- P.42-45.
 • Hogan-Brun, G., Ramonienė M., The Language Situation in Lithuania, Journal of Baltic Studies, Vol. XXXVI, Nr. 3, Special Issue: The Baltic Sociolinguistic Review, 2005, 345-370.
 • Hogan-Brun, G., Ramonienė M., Perspectives on Language Attitudes and Use in Lithuania’s Multilingual Setting, in Language and Social Processes in the Baltic Republics Surrounding EU Accession, Journal of Multilingual and Multicultural Development, Vol 26: 5, Special Issue: Language and Social Processes in the Baltic Republics Surrounding their EU Accession, 2005, 425-441.
 • Hogan-Brun, G., Ramonienė M., Emerging Language and Education Policies in Lithuania, Language Policy 2, 2003, 27-45.
 • Hogan-Brun, G., Ramonienė M., Locating Lithuanian in the (re-) intellectualisation debate, Current Issues in Language Planning 3:1, 2002, 62-75.

Inga Hilbig

 • I. Hilbig „Lietuvių ir anglų prašymų strategijos ir mandagumas” // Lietuvių kalba, 2009 (3), 1–18 p.
 • I. Hilbig „Mandagumas kaip reliatyvus kalbinis, socialinis ir kultūrinis reiškinys“ // Acta Linguistica Lituanica, 58 t., 2008, 1–15 p.
 • I. Pilipaitė „Svetimšalių sociokultūrinis šokas Lietuvoje: jo apraiškos ir poveikis kalbos mokymuisi" // Prace Bałtystyczne, 3 t., 2006, 45–52 p.
 • I. Pilipaitė „Sociokultūrinės kompetencijos specifika ir spragos: lietuvių kalbą Lietuvoje studijuojančių svetimšalių patirtys" // Tarptautinės konferencijos Innovation and Tradition in Contemporary Language Studies pranešimų rinkinys, VU leidykla, 2005, 233–242 p.

Eglė Gudavičienė

 • Gudavičienė E. Tekstynų lingvistikos ir valentingumo teorijos derinimo galimybės, /Innovation and tradition in contemporary language studies/, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005. 87–96.
 • Gudavičienė E. Direktyvai kaip ilokucinių aktų rūšis, /Lituanistica/, 2006 (4). 60–68.
 • Gudavičienė E. Veiksmažodžio /reikalauti/ vartosena, /Kalbos kultūra/ 79, 2006. 226–229.

Joana Pribušauskaitė

 • Pribušauskaitė, J. Klausymo ir skaitymo gebėjimų ugdymas: skaitymo ir klausymo rūšys.Gimtasis žodis, 2010, nr. 6, p. 2–8.
 • Pribušauskaitė, J. Klausymo ir skaitymo gebėjimų ugdymas: tekstų parinkimo ypatumai //Gimtasis žodis, 2010, nr. 7, p. 5–10.
 • Pribušauskaitė, J. Klausymo ir skaitymo gebėjimų ugdymas: užduotys // Gimtasis žodis, 2010, nr. 8, p. 2–10.
 • Pribušauskaitė, J., Prosniakova, H., Vilkienė, L.  Diagnostinis vertinimas: rašymo užduotis ir vertinimo kriterijai. Gimtasis žodis. 2005, nr. 6, p. 22–26; 2005, nr. 7, p. 18–24.

Virginija Stumbrienė

 • Stumbrienė V., Tolyn nuo „Lietuvos pionieriaus“ lygio // Gimtasis žodis. 2004 / 3.

Ramutė Bingelienė

 • Bingelienė R., Apie teksto supratimo užduotis // Gimtasis žodis, 2001, Nr. 2, 26–35.

Kristina Jakaitė-Bulbukienė

 • Kristina Jakaitė-Bulbukienė, Keli kalbiniai virtualiosios „mamų“ bendruomenės bruožai, /Gimtoji kalba/, Nr. 10, 2009, p. 16–24.

Elvyra Petrašiūnienė

 • Petrašiūnienė E., Adjectival groups of Modern Lithuanian – „Studies in Languages 36. University of Joensuu, Faculty of Humanities“ , 2001, p. 66-73.

Aušra Valančiauskienė

 • Valančiauskienė A. Leonardo da Vinci projektas UNIQUE: kalbų mokymas pagal Septynių žingsnių metodą, in: Tarptautinė konferencija „Kalbos Lietuvoje: siekiai ir laimėjimai“, 2007, p. 213–216.
 • Valančiauskienė A. Oneness – nauja, šiuolaikiška ir nemokama galimybė mokytis kalbų, in: Gimtasis žodis, 2006 / 12, p.3–7.

© 2010 Lituanistinių studijų katedra, Vilniaus Universitetas. Visos teisės saugomos Powered by ImpressPages CMS